Sociálne služby

Projekt vznikol v roku 1991 ako chránené bývanie s chránenými dielňami pre ľudí so stredným stupňom mentálneho postihnutia. V roku 2004 došlo k zmene názvu a stanov.

Zriaďovateľom projektu je:

  • Diakonické združenie Betánia
  • Cirkev bratská v SR.

Poskytujeme v ňom nepretržitú sociálnu službu pre dvanástich občanov žijúcich v našom zariadení celoročne a šiestich občanov využívajúcich naše zariadenie denne. Je to ich domov, miesto kde sa cítia chránení a bezpeční.

 

Starostlivosť o našich obyvateľov zahrňa v sebe odbornú, zdravotno-socoiálnu, pastoračnú a liečebnopedagogickú starostlivosť. Značný dôraz je kladený na ich pravidelné osobitné vzdelávanie. Máme záujem o ich duchovné potreby a ich napĺňanie v kresťanskom duchu. Denné zamestnávanie je vykonávane vo vlastných dielňach, spolupracujúcich inštitúciách, na domácich prácach a na prevádzke interného penziónu. Zamestnávanie je primerané ich postihnutiu.

Betánia má od roku 2010 štatút chráneného pracoviska prideleného UPSVaR. Táto skutočnosť nám umožňuje realizovať pobytové služby v prospech širokej verejnosti. Pre tento účel sme zriadili osobitný ubytovací penzión. Zamestnancami penziónu sú naši obyvatelia ZTP. Poskytujeme v ňom ubytovanie a širokú škálu služieb pre našich hostí. Na všetkých týchto činnostiach sa zúčastňujú naši obyvatelia formou chráneného zamestnávania.

Betánia Senec n.o. poskytuje pre sociálnu oblasť aj poradenské a preventívne služby.

 

 

Chránené dielne, zdravotne postihnutý, invalidný dôchodca, náhradné plnenie.

Doplnkové informácie